People

Faculty

Yuanchun Shi
Professor

Yu Chun
Associate Researcher

Post Doc

Yuntao Wang
Post Doc

Students

Xin Yi
Ph.D. Candidate

Yeshuang Zhu
Ph.D. Candidate

Ke Sun
Ph.D. Candidate

Xiaoyang Wu
Ph.D. Candidate

Yukang Yan
Ph.D. Candidate

Lihua Fan
Ph.D. Candidate

Yiqin Lu
Ph.D. Candidate

Tengxiang Zhang
Ph.D. Candidate

Naixuan Du
M.S. Candidate

Shuang He
M.S. Candidate

Siqi Liu
M.S. Candidate

Peikai Huang
M.S. Candidate

Qi Meng
M.S. Candidate

Ruolin Wang
M.S. Candidate

Weinan Shi
M.S. Candidate

Yinshuai Zhang
M.S. Candidate

Qinglin Yang
Undergraduate

Weijie Xu
Undergraduate

Yizheng Gu
Undergraduate

Zhican Yang
Undergraduate